Skip to content

Återhus UDI 2

Under UDI 2 fördjupades och validerades de metoder som initialt utvecklades under UDI 1. Denna fas fokuserade på att utveckla tekniska lösningar och kvalitetssäkringsprocesser för återbrukade byggnadsdelar som stommar och fasader av stål och betong, material kända för sin resurs- och energiintensitet men också för deras långa resterande livslängd vid rivning. Integrationen av dessa återbrukade material i nya byggprojekt var central, och parterna inom Återhus arbetade även intensivt med att skapa och testa systemlösningar genom praktiska pilotprojekt. Dessa projekt förstärkte samarbetet och kunskapsutbytet inom konsortiet och var avgörande för att effektivisera hela återbruksprocessen.

För att ytterligare optimera processen för att integrera återbrukade material i byggandet, implementerade man inom Återhus en fasindelad processbeskrivning som omfattar både demontering och nybyggnation. Känd som Återhusprocessen, bidrar denna till att optimera cirkulära materialflöden genom att inkludera detaljerade steg för beslutstagande, leveranser och resultat. Den klargör även de nödvändiga förutsättningarna och kompetensbehoven för varje steg, vilket är avgörande för att säkerställa hållbarhet och ekonomisk effektivitet inom återbruk i byggsektorn.

Läs slutrapporten här

Som en del av UDI 2 arrangerades även konferensen “Building from Buildings”. Läs mer här .

Återhus UDI2 består av 11 arbetspaket (AP) som har utvecklat lösningar som ska bidra till systemförändring.
AP1

Projektledning och koordinering

Ledning: Jelena Mijanovic och Nadine Aschenbach, Codesign; Koordinator: Peter Ullstad, Codesign

Arbetspaket 1 består av administration, projektledning och rapportering. Fokus ligger på att möjliggöra inkluderande innovationsprocesser. Genom vår normkritiska ansats arbetar vi aktivt med att uppnå jämställdhet och mångfald inom både utvecklingsarbete och beslutsfattande.

Styrgruppen är beslutsfattande och består av alla arbetspaketsledare.


AP2

Utveckling av återbruksaffären

Ledning: Jelena Mijanovic och Nadine Aschenbach, Codesign

Arbetspaket 2 är uppdelat i tre delmoment som tillsammans beskriver värdeskapande och affärsmöjligheter inom cirkulär ekonomi vid återbruk av tunga byggnadsdelar. Vi tar fram Återhus-specifika hållbarhetsindikatorer med ambitionen att säkerställa ett värdeskapande längs återbruksprocessens hela värdekedja.


AP2A

Optimerad processbeskrivning

Nadine Aschenbach, Codesign

Arbetspaket 2A kartlägger Återhus-processen längs byggprojektprocessens värdekedja. Vi beskriver vilka arbetssteg, beslutsmoment, tillståndsprocesser och värdeskapande som behöver förändras, kompletteras eller läggas till för att integrera återbruk av tunga byggnadsdelar i ny-, till- och ombyggnation. Vi identifierar nya kompetensbehov samt behov av eventuella nya aktörer i Återhus-processen och affärsmoment för att möjliggöra en cirkulär och hållbar affär.


AP2B

Kostnadskalkyl för byggprojekt med återbruk

Ledning: Fredrik Gränne, NCC

Arbetspaket 2B utvecklar en mall för kostnadskalkyl som är anpassad till Återhus-processen. Kalkylen baseras på kostnadsexempel från pilotprojekt. Den innefattar kostnader för nya arbetssteg såsom materialinventering, men också minskade kostnader, så kallade ”plusvärden” som är undvikta kostnader för material, tid och miljöpåverkan.


AP2C

Samhällsekonomiska kostnader för cirkulär ekonomi 

Ledning: Eric Gråd och Linda Stafsing, Anthesis

Arbetspaket 2A kartlägger Återhus-processen längs byggprojektprocessens värdekedja. Vi beskriver vilka arbetssteg, beslutsmoment, tillståndsprocesser och värdeskapande som behöver förändras, kompletteras eller läggas till för att integrera återbruk av tunga byggnadsdelar i ny-, till- och ombyggnation. Vi identifierar nya kompetensbehov samt behov av eventuella nya aktörer i Återhus-processen och affärsmoment för att möjliggöra en cirkulär och hållbar affär.


AP3

Strategier för accelererad omställning

Ledning: Maria Magdalena Holmgren, KTH/Management in Motion AB

Arbetspaket 3 fokuserar på att skapa förutsättningar för systeminnovation genom analys och strategier för ’social license to operate’ anpassad till accelererad omställning längs värdekedjan i syfte att stärka bolagens förtroendekapital, legitimitet och samhällsacceptans samt utveckla inkluderande processer som ökar bolagens humankapital, samsyn och relationer med omvärlden. Med vårt arbete vill vi bidra till kompetensförsörjning, innovationskapacitet och förändringsberedskap och identifiera kritiska hållbarhetsfaktorer samt bidra till hantering av risker och målkonflikter relaterade till omställning.


AP4

Standardisering av inventerings- och demonteringsmetoder

Ledning: Katarina Malaga, RISE

Arbetspaket 4 handlar om att ta fram metoder för inventering och demontering för att mängda, värdera och tillgängliggöra byggnadsdelar för återbruk. Metoderna testas och verifieras i pilotprojekt som ska leda till standardisering i branschen. I arbetet med inventeringsmetoden ingår framtagande av en viktningsmatris med mätvärden för att kunna bestämma återbrukade byggnadsdelars användbarhet i nybyggnation.


AP5

Design med och för återbruk

Ledning: Staffan Virke, Codesign och Egil Bartos, Ramboll

Arbetspaket 5 handlar om att ta fram tekniska lösningar och arkitektur för att kunna bygga med återbrukade byggnadsdelar. Det innefattar även förberedelse för framtida återbruk genom utformning av byggnadsdelar och monteringsmetoder för demontering. Vi undersöker hur vi på bästa sätt kan katalogisera befintliga fastigheter med hjälp av tillverkningshandlingar, relationshandlingar och digitala modeller samt hur vi kan bygga en databas som består av fastigheter i varierande åldrar som resurser för framtida byggnationer.


AP6

Metoder för testning, kvalitetssäkring och garantier

Ledning: Katarina Malaga och Jan Suchorewski, RISE

Arbetspaket 6 arbetar med att ta fram en metod för tillståndsbedömning och kvalitetssäkring av bärande byggnadsdelar för återbruk av framför allt betong och stål. Vi testar tryckfasthet, kemisk sammansättning och konstruktiv prestanda med hjälp av icke-förstörande och förstörande provning. Här ingår även livslängdsberäkningar av kvarvarande livslängden hos byggnadsdelar. I samband med kvalitetssäkringen definieras ansvar och ansvarsroller för garantier för att säkerställa kvalitet och värde på material.


AP7

Pilottester

Ledning: Anna-Clara Ackebo, NCC

Arbetspaket 7 handlar om att koordinera arbetet i pilotprojekten, där vi testar delmoment av Återhus-processen i praktiken: allt ifrån inventering, kvalitetssäkring, projektering, till färdigställd nybyggnation. Vi skapar forum för kunskapsdelning och diskussion mellan projekten samt tillför kompetens från hela Återhus-konsortiet i det praktiska arbetet.

Återhus UDI2 består av ett konsortium av aktörer som vill driva branschförändring genom innovation och samverkan.