Skip to content

UDI 1

UDI 1 fokuserade på att etablera grundläggande metoder för återbruk av byggnadsdelar. Denna fas fokuserade på att utforska och analysera möjligheter och utmaningar kopplade till återanvändning av material, med särskild betoning på hållbarhet och cirkulära materialflöden. De metoder som utvecklades under UDI 1 lade en viktig grund för de efterföljande faserna av projektet.

Återhus UDI 1 består av 4 arbetspaket (AP) som har utvecklat lösningar som ska bidra till systemförändring.
AP1

Administration och projektledning

Ledning: Codesign

Arbetspaket 1 ansvarar för kontraktsmässig uppföljning, rapportering till Vinnova, och hantering av projektbudget. Inkluderar även framtagande av konsortieavtal och upprättande av projekttidplaner för både UDI 1 och 2 .


AP2

Omvärldsanalys och kartläggning av befintliga processer

Ledning: RISE

Arbetspaket 2 utför en detaljerad kartläggning av befintliga testmetoder och processer för verifiering av materialkvalitet för återbruk. Inkluderar även analys av klassificeringssystem för material och byggnadsdelar samt utvärdering av befintliga rivningsmetoder och sorteringssystem.


AP3

Designmetodik

Ledning: Codesign

Arbetspaket 3 utvecklar en byggprojektprocess som bygger på användningen av befintliga komponenter i utformningen av nybyggnads- och ombyggnadsprojekt. Fokuserar på tidig inventering, digitalisering av data, tillståndsbedömning och kvalitetssäkring av återbruksmaterial.


AP4

Objektdata baserat på pilotbyggnad

Ledning: NCC, RISE

Arbetspaket 4 inriktar sig på analys av objektdata från en specifik pilotbyggnad och utför tester och utvärderingar baserade på detta.


AP5

Kommunikation och nätverkande

Ledning: RISE, Codesign

Arbetspaket 5 skapar en kommunikationsstrategi, utvidgar projektgruppen med nya parter, och deltar i relevanta seminarier och workshops för att stärka samverkan och kunskapsutbyte.


AP6

Möjligheter i befintligt regelverk vs. potential i förändrat regelverk

Ledning: Codesign, NCC

Arbetspaket 6 analyserar begränsningar och möjligheter inom befintlig lagstiftning och upphandlingskriterier, och utforskar garantier och avskrivningstider för återbruksmaterial.