Skip to content

Innovationsprojektet ‘Återhus – att bygga hus av hus’ möjliggör återbruk av hus. Projektet förenar idag flera samverkansparter som utvecklar metoder, processer och verktyg för att kunna återbruka tunga byggnadsdelar såsom stommar och fasader av betong, stål och trä.

Återhus är en återbrukspraktik, en integrerad process som skapar hus byggda av hus. Processen bygger på definierade arbetssteg som säkerställer kvalitet både i genomförande samt i material och produkt. I ett antal demonstrationsprojekt testar vi lösningar och delar av Återhus-processen.

Stål och betong är två av de mest resurs- och energiintensiva materialen under produktion och har ofta lång livslängd kvar vid rivning. Målet för Återhus är att göra återbruk av tunga byggnadsdelar, som stommar och fasader av stål och betong, möjligt. Genom återbruk av material kan vi minska bygg- och fastighetsbranschens resursanvändning, avfall och utsläpp av miljöfarliga ämnen samt även minska uttaget av jungfruliga resurser. 

Återhus utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med en holistisk syn på hållbarhet: sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.

Innovativa och hållbara lösningar för återbruk utvecklas inom ett antal arbetspaket (beskrivna nedan). Lösningarna testas och verifieras i en serie demonstrationsprojekt.  I innovations-

projektet ingår även att räkna på miljövinster och samhällsekonomiska vinster av återbrukade byggnadsdelar. Resultaten sammanställs till modeller, metoder och processer som stödjer cirkulära material- och produktflöden. Allt för att möjliggöra standardisering och uppskalning av återbruk av tunga byggnadsdelar från pilotprojekt till branschstandard. 

Innovation ger ökad konkurrenskraft. För att kunna innovera och bidra till systemförändring krävs expertis utmed hela byggprojektprocessens värdekedja samt mod att ta och dela på riskerna som innovation medför. Projektparterna arbetar med en inkluderande process och delar på kompetens, kunskap, resurser och vinster.

I det tredje steget av Vinnovas Utmaningsdriven Innovation (UDI3) strävar Återhus efter att systematisera återbruk av prefabricerade element, utveckla metoder för platsgjuten betong, skapa digitala verktyg och en online-marknad för återbrukade stommar. I detta steg utforskas även återbruk av massiv-trästommar. Arbetet ska utveckla och uppdatera regelverk och standarder för återbruk, effektivisera återbruk i stor skala samt öka medvetenheten och acceptansen för cirkulärt byggande.


Finansiärer

Projektet får idag bidrag av Vinnova inom Utmaningsdriven innovation (UDI) steg 3.

Tidigare finansieringar innefattar Vinnova UDI steg 1 och 2 samt Energimyndighetens bidrag genom innovationsprogrammet RE:Source.

Återhus består av ett konsortium av aktörer som vill driva branschförändring genom innovation och samverkan.