Skip to content

Innovationsprojektet ‘Återhus – att bygga hus av hus’ möjliggör återbruk av hus. Projektet förenar idag 14 samverkansparter som utvecklar metoder, processer och verktyg för att kunna återbruka tunga byggnadsdelar såsom stommar och fasader av stål och betong.

Återhus är en återbrukspraktik, en integrerad process som skapar hus byggda av hus. Processen bygger på definierade arbetssteg som säkerställer kvalitéten för både genomförande och material/ produkt. I fyra pilotprojekt testar vi lösningar och delar av Återhus-processen.

Stål och betong är två av de mest resurs- och energiintensiva materialen under produktion och har ofta lång livslängd kvar vid rivning. Målet för Återhus är att göra återbruk av tunga byggnadsdelar, som stommar och fasader av stål och betong, möjligt. Genom återbruk av dessa material kan vi minska bygg- och fastighetsbranschens resursanvändning, avfall och utsläpp av miljöfarliga ämnen samt även minska uttaget av jungfruliga resurser. 

Återhus utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med en holistisk syn på hållbarhet: sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.

Innovativa, hållbara lösningar för återbruk tas fram i arbetspaket (beskrivna nedan). Lösningarna testas och verifieras i fyra pilotobjekt i Solna och Uppsala.  I innovationsprojektet ingår även att räkna på miljövinster och samhällsekonomiska vinster av återbrukade byggnadsdelar. Resultaten sammanställs till modeller, metoder och processer som stödjer cirkulära material- och produktflöden. Allt för att möjliggöra standardisering och uppskalning av återbruk av tunga byggnadsdelar från pilotprojekt till branschstandard. 

Innovation ger ökad konkurrenskraft. För att kunna innovera och bidra till systemförändring krävs både expertis utmed hela byggprojektprocessens värdekedja och mod att ta och dela på de risker som innovation medför. De 14 projektparterna arbetar med en inkluderande process och delar på kompetens, kunskap, resurser och vinster.


Finansiärer

Projektet får idag bidrag av Vinnova inom Utmaningsdriven innovation (UDI) steg 2, med fokus på samverkan.

Tidigare finansieringar innefattar Vinnova UDI steg 1 samt Energimyndighetens bidrag genom innovationsprogrammet RE:Source.

Återhus består av ett konsortium av aktörer som vill driva branschförändring genom innovation och samverkan.