Skip to content

Innovationsprojektet ‘Återhus – att bygga hus av hus’ möjliggör återbruk av hus. Projektet förenar idag flera samverkansparter som utvecklar metoder, processer och verktyg för att kunna återbruka tunga byggnadsdelar såsom stommar och fasader av betong, stål och trä.

Återhus är en återbrukspraktik, en integrerad process som skapar hus byggda av hus. Processen bygger på definierade arbetssteg som säkerställer kvalitet både i genomförande samt i material och produkt. I ett antal demonstrationsprojekt testar vi lösningar och delar av Återhus-processen.

Stål och betong är två av de mest resurs- och energiintensiva materialen under produktion och har ofta lång livslängd kvar vid rivning. Målet för Återhus är att göra återbruk av tunga byggnadsdelar, som stommar och fasader av stål och betong, möjligt. Genom återbruk av material kan vi minska bygg- och fastighetsbranschens resursanvändning, avfall och utsläpp av miljöfarliga ämnen samt även minska uttaget av jungfruliga resurser.  Återhus utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med en holistisk syn på hållbarhet: sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.

Innovativa och hållbara lösningar för återbruk utvecklas inom ett antal arbetspaket. Lösningarna testas och verifieras i en serie demonstrationsprojekt.  I innovationsprojektet ingår även att räkna på miljövinster och samhällsekonomiska vinster av återbrukade byggnadsdelar. Resultaten sammanställs till modeller, metoder och processer som stödjer cirkulära material- och produktflöden. Allt för att möjliggöra standardisering och uppskalning av återbruk av tunga byggnadsdelar från pilotprojekt till branschstandard. 

Innovation ger ökad konkurrenskraft. För att kunna innovera och bidra till systemförändring krävs expertis utmed hela byggprojektprocessens värdekedja samt mod att ta och dela på riskerna som innovation medför. Projektparterna arbetar med en inkluderande process och delar på kompetens, kunskap, resurser och vinster.

UDI 1 inledde Återhusprojektet med ett fokus på att etablera grundläggande metoder för återbruk av byggnadsdelar. Denna fas fokuserade på att utforska och analysera möjligheter och utmaningar kopplade till återanvändning av material, med särskild betoning på hållbarhet och cirkulära materialflöden. De metoder som utvecklades under UDI 1 lade en viktig grund för de efterföljande faserna av projektet.

UDI 2 innebar en fördjupning och validering av de initiala metoderna från UDI 1. Denna fas inbegrep utveckling av tekniska lösningar och kvalitetssäkringsprocesser för byggnadsdelar samt integration av återbrukade material i nya byggprojekt. UDI 2 fokuserade också på att skapa och testa systemlösningar genom praktiska pilotprojekt, vilket förstärkte samarbetet och kunskapsutbytet mellan de olika aktörerna inom konsortiet.

UDI 3 syftar till att systematisera och skala upp de framgångsrika metoderna och processerna från de tidigare faserna för att tillämpa dem i större skala inom byggbranschen. Denna fas omfattar ytterligare utveckling av affärsmodeller och samarbetsstrukturer, anpassningar för att uppfylla lagkrav och förslag till ekonomiska incitament som stödjer återbruk. UDI 3 fokuserar på att etablera återbruk som en hållbar praxis inom byggindustrin och strävar efter att skapa hållbara stadsmiljöer genom integrerade och innovativa lösningar.

Varje fas av UDI-projektet bygger på den föregående, breddar projektets omfattning och bidrar till att gradvis förbättra och standardisera återbruk inom byggsektorn, med målet att främja hållbarhet och innovation.

Följ arbetet inom Återhus på Linked In


Finansiärer

Projektet får idag bidrag av Vinnova inom Utmaningsdriven innovation (UDI) steg 3.

Tidigare finansieringar innefattar Vinnova UDI steg 1 och 2 samt Energimyndighetens bidrag genom innovationsprogrammet RE:Source.

Återhus består av tre faser med aktörer som vill driva branschförändring genom innovation och samverkan.