Skip to content

Standardisering av inventerings- och demonteringsmetoder

Arbetspaket 4 handlar om att ta fram metoder för inventering och demontering för att mängda, värdera och tillgängliggöra byggnadsdelar för återbruk. Metoderna testas och verifieras i pilotprojekt som ska leda till standardisering i branschen. I arbetet med inventeringsmetoden ingår framtagande av en viktningsmatris med mätvärden för att kunna bestämma återbrukade byggnadsdelars användbarhet i nybyggnation.