Skip to content

Projektet är upplagt i 7 arbetspaket (AP) som utvecklar lösningar som ska bidra till systemförändring.


 • Projektledning, administration och kommunikation 

  Arbetspaket 1 består av administrativ och ekonomisk hantering, mötesorganisation, uppföljning av arbetspaket, rapportering, samt koordinering av kommunikation. En betydande del är att aktivt följa upp och hantera jämställdhetsaspekter. Målet är att skapa en effektiv samarbetsplattform med transparent projektgenomförande. 

  Styrgruppen är beslutsfattande och består av alla arbetspaketsledare.


 • Cirkulär omställning för bygg- och fastighetsbranschen

  Arbetspaket 2 syftar till att kartlägga och utveckla affärsmodeller och projektprocesser för återbruk av stommar, hantering av risker – både kvalitativa och ekonomiska, planerings- och tillståndsprocesser samt cirkulär upphandling och affär. Arbetspaketet ska utmana industriellt byggande som norm för att påverka omställning på systemnivå.


 • Tekniska krav för återbruk

  Arbetspaket 3 fokuserar på att fastställa tekniska krav för beslut om återbruk. Det inkluderar utvärdering av kvalitetssäkringsmetoder bl. a. baserade på statistik och nya icke-förstörande provningsmetoder. Dessutom omfattar det utvecklingen av klassningssystem samt provning av olika rekonditioneringsåtgärder.


 • Design med och för återbruk

  Arbetspaket 4 handlar om att ta fram tekniska lösningar och arkitektur för att kunna planera för och bygga med återbrukade byggnadsdelar i större skala. Det innefattar även förberedelse för framtida återbruk genom utformning av byggnadsdelar och monteringsmetoder för demontering. I arbetspaketet ingår kartläggning och bedömning av befintliga byggnader för att identifiera möjligheter till återbruk, effektiviserad projektering för återbruk samt anpassning av byggelement i större skala kopplat till logistik och industrialisering.


 • Implementering och uppskalning

  Arbetspaket 5 handlar om att koordinera arbetet i ett antal pilotprojekt, där vi testar och implementerar delmoment av Återhus-processen i praktiken: allt ifrån inventering, kvalitetssäkring, projektering, till färdigställd nybyggnation. Projekten har olika inriktningar inom återbruk av tunga byggnadsdelar vilket ökar bredden i innovationen. AP5 utgör även ett forum för kunskapsdelning och diskussion mellan projekten samt tillför kompetens från hela Återhus-konsortiet i det praktiska arbetet.


 • Regelverk, certifiering och standardisering

  Arbetspaket 6 syftar till att utforma förslag till svensk standard och riktlinjer för projektering med återbrukade element genom aktiviteter som omvärldsanalys av nya standarder, certifiering av återbrukade konstruktionsdelar och tolkning av relevanta regelverk. I arbetet ingår att säkerställa beständighet och rutiner för oförstörande provning samt att strategiskt hantera tillståndsprocesser med hänsyn till BBR och andra myndighetskrav.


 • Kunskapsspridning

  Arbetspaket 7 ansvarar för en gemensam samsyn på processer och resultat som framkommer under projektets gång. All den kunskap som genereras behandlas och sprids på ett för projektet och branschen ändamålsenligt sätt. Aktuell information, rapporter och publikationer kommer att delas på hemsidan.

Återhus består av ett konsortium av aktörer som vill driva branschförändring genom innovation och samverkan.