Skip to content

Projektet är upplagt i 11 arbetspaket (AP) som utvecklar lösningar som ska bidra till systemförändring.


 • Projektledning och koordinering 

  Arbetspaket 1 består av administration, projektledning och rapportering. Fokus ligger på att möjliggöra inkluderande innovationsprocesser. Genom vår normkritiska ansats arbetar vi aktivt med att uppnå jämställdhet och mångfald inom både utvecklingsarbete och beslutsfattande.

  Styrgruppen är beslutsfattande och består av alla arbetspaketsledare.


 • Utveckling av återbruksaffären

  Arbetspaket 2 är uppdelat i tre delmoment som tillsammans beskriver värdeskapande och affärsmöjligheter inom cirkulär ekonomi vid återbruk av tunga byggnadsdelar. Vi tar fram Återhus-specifika hållbarhetsindikatorer med ambitionen att säkerställa ett värdeskapande längs återbruksprocessens hela värdekedja.


 • Optimerad processbeskrivning

  Arbetspaket 2A kartlägger Återhus-processen längs byggprojektprocessens värdekedja. Vi beskriver vilka arbetssteg, beslutsmoment, tillståndsprocesser och värdeskapande som behöver förändras, kompletteras eller läggas till för att integrera återbruk av tunga byggnadsdelar i ny-, till- och ombyggnation. Vi identifierar nya kompetensbehov samt behov av eventuella nya aktörer i Återhus-processen och affärsmoment för att möjliggöra en cirkulär och hållbar affär.


 • Kostnadskalkyl för byggprojekt med återbruk

  Arbetspaket 2B utvecklar en mall för kostnadskalkyl som är anpassad till Återhus-processen. Kalkylen baseras på kostnadsexempel från pilotprojekt. Den innefattar kostnader för nya arbetssteg såsom materialinventering, men också minskade kostnader, så kallade ”plusvärden” som är undvikta kostnader för material, tid och miljöpåverkan. 


 • Samhällsekonomiska kostnader för cirkulär ekonomi 

  Arbetspaket 2C handlar om att förmedla vikten av återbruk genom att titta på ett bredare perspektiv av kostnader för nyproduktion av byggnadsmaterial. Vi genomför en samhällsekonomisk analys av HDF bjälklag, armerad betong, där indikatorer för klimatpåverkan, försurning och övergödning används. På så sätt kan ett samhällsekonomiskt pris för nyproducerad betong beräknas i kronor. Arbetet värderar en undvikt kostnad för samhället genom att återbruka byggmaterial. Tanken är att inspirera och öppna upp för diskussion om vilket värde befintligt material har i förhållande till nytillverkat. På sikt kan beräkningarna vara ett bidrag till cirkulära affärer genom att vidga förståelsen av den samhällsekonomiska kostnaden av miljöpåverkan från förbrukningen av naturresurser.


 • Strategier för accelererad omställning

  Arbetspaket 3 fokuserar på att skapa förutsättningar för systeminnovation genom analys och strategier för ’social license to operate’ anpassad till accelererad omställning längs värdekedjan i syfte att stärka bolagens förtroendekapital, legitimitet och samhällsacceptans samt utveckla inkluderande processer som ökar bolagens humankapital, samsyn och relationer med omvärlden. Med vårt arbete vill vi bidra till kompetensförsörjning, innovationskapacitet och förändringsberedskap och identifiera kritiska hållbarhetsfaktorer samt bidra till hantering av risker och målkonflikter relaterade till omställning.


 • Standardisering av inventerings- och demonteringsmetoder

  Arbetspaket 4 handlar om att ta fram metoder för inventering och demontering för att mängda, värdera och tillgängliggöra byggnadsdelar för återbruk. Metoderna testas och verifieras i pilotprojekt som ska leda till standardisering i branschen. I arbetet med inventeringsmetoden ingår framtagande av en viktningsmatris med mätvärden för att kunna bestämma återbrukade byggnadsdelars användbarhet i nybyggnation.


 • Design med och för återbruk

  Arbetspaket 5 handlar om att ta fram tekniska lösningar och arkitektur för att kunna bygga med återbrukade byggnadsdelar. Det innefattar även förberedelse för framtida återbruk genom utformning av byggnadsdelar och monteringsmetoder för demontering. Vi undersöker hur vi på bästa sätt kan katalogisera befintliga fastigheter med hjälp av tillverkningshandlingar, relationshandlingar och digitala modeller samt hur vi kan bygga en databas som består av fastigheter i varierande åldrar som resurser för framtida byggnationer.


 • Metoder för testning, kvalitetssäkring och garantier

  Arbetspaket 6 arbetar med att ta fram en metod för tillståndsbedömning och kvalitetssäkring av bärande byggnadsdelar för återbruk av framför allt betong och stål. Vi testar tryckfasthet, kemisk sammansättning och konstruktiv prestanda med hjälp av icke-förstörande och förstörande provning. Här ingår även livslängdsberäkningar av kvarvarande livslängden hos byggnadsdelar. I samband med kvalitetssäkringen definieras ansvar och ansvarsroller för garantier för att säkerställa kvalitet och värde på material.


 • Pilottester

  Arbetspaket 7 handlar om att koordinera arbetet i pilotprojekten, där vi testar delmoment av Återhus-processen i praktiken: allt ifrån inventering, kvalitetssäkring, projektering, till färdigställd nybyggnation. Vi skapar forum för kunskapsdelning och diskussion mellan projekten samt tillför kompetens från hela Återhus-konsortiet i det praktiska arbetet.


 • Kommunikation och synergier

  Arbetspaket 8 handlar om att kontinuerligt kunskapsdela och kommunicera i media, webinarier, seminarier, föreläsningar. Vi arbetar med att utöka vår samverkan branschöverskridande med fler aktörer som bidrar till omställningen till cirkulär ekonomi. Ett pedagogiskt program tas fram för återbruksprojekt som ska förmedla värdet av återbruk till slutbrukaren. 

Återhus består av ett konsortium av aktörer som vill driva branschförändring genom innovation och samverkan.