Skip to content

Samhällsekonomiska kostnader för cirkulär ekonomi 

Arbetspaket 2C handlar om att förmedla vikten av återbruk genom att titta på ett bredare perspektiv av kostnader för nyproduktion av byggnadsmaterial. Vi genomför en samhällsekonomisk analys av HDF bjälklag, armerad betong, där indikatorer för klimatpåverkan, försurning och övergödning används. På så sätt kan ett samhällsekonomiskt pris för nyproducerad betong beräknas i kronor. Arbetet värderar en undvikt kostnad för samhället genom att återbruka byggmaterial. Tanken är att inspirera och öppna upp för diskussion om vilket värde befintligt material har i förhållande till nytillverkat. På sikt kan beräkningarna vara ett bidrag till cirkulära affärer genom att vidga förståelsen av den samhällsekonomiska kostnaden av miljöpåverkan från förbrukningen av naturresurser.